سامانه شفافیت شرکت ارتباطات زیرساخت

شرکت ارتباطات زیر ساخت بر این باور است که هرچه شفاف تر عمل شود، احتمالا ظرفیت بیشتر و بهتری برای آفرینش ارزش های مشترک میان آحاد جامعه فراهم می آیدو شفافیت را می توان به مثابه ابزاری برای نظارت ذی نفعان بر عملکرد سیستم تعریف کرد. در امتداد این دیدگاه، می توان تصور کرد که ارزش هایی چون سرمایه اجتماعی، عدالت اجتماعی، امنیت و اعتماد عمومی، بیشتر تقویت می شوند.از این رو سامانه شفافیت، اقدام این شرکت در راستای توسعه شفافیت است و به صورت مستمر از نظر محتوا و بستر به روز خواهد شد.